Uutislistaukseen

Talousjohtajan kirjoitus seurakunnan tilanteesta

Suomen kaikki seurakunnat murrosvaiheessa

Suomen kaikki seurakunnat käyvät läpi valtavan isoa murrosvaihetta. Enää ei ole itsestään selvää, että lapset kastetaan tai että nuori käy rippikoulun. Kirkko on menettänyt viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 500 000 jäsentä. Seurakuntien taloudellinen liikkumavara on erityisesti tämän jäsenkadon vuoksi heikentynyt huomattavasti. Vuodesta 2009 alkaen kirkollisveron tuotto on alentunut Suomessa keskimäärin vähän yli prosentin vuodessa.

Vihdin seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuodesta 2009 noin 2 600 jäsenellä. Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 19 667.

Veroprosenttia on korotettu Vihdin seurakunnassa viimeisen kymmenen vuoden aikana vain kerran 0,25 prosenttiyksiköllä.

Henkilöstömenot ovat kasvaneet vain 3 % samalla, kun palkat ovat nousseet noin 15 %. Henkilöstön kokonaismäärä on siis tänä aikana vähentynyt, eivätkä henkilöstömenot eivät ole syynä kiinteistöjen korjausvelalle.

Vihdin seurakunnan henkilöstön vähennyssuunnitelmat

Vihdin seurakunnassa on hyväksytty henkilöstöstrategia, jonka mukaan henkilöstömäärää vähennetään myös jatkossa. Taloudellisesta tilanteesta riippuen varaudutaan jopa 30 % vähennykseen nykyiseen henkilöstöön. Tämä tarkoittaa, että nykyinen 60 työntekijän vakituinen henkilöstö vähenee 40 vakituiseen työntekijään lähitulevaisuudessa.

Henkilöstön vähennys vaikuttaa väistämättä myös kaikkeen seurakunnan toimintaan, on se sitten lasten kerhoja, nuorisotyötä, diakonian avustustoimintaa, pappien suorittamia kirkollisia toimituksia, kiinteistöjen hoitoa tai seurakunnan toimisto- ja hallintotöitä.

Löytyykö tällöin esim. seurakuntalaisista apua pitkäjänteiseen ja vuosien ajaksi sitoutuvia kuoron vetäjiä tai jätetäänkö toimituskeskustelut omaisten tai perheiden kanssa käytännössä huonommalle tasolle? Papin vähennys näkyy myös rippikouluopetuksessa tai muissa työmuodoissa kuten diakoniatyössä. Papin työnkuva on tänä päivänä paljon muuta kuin viikonloppuna näkyvä saarna kirkossa tai toimitus-keskustelussa.

​​​​​​​Samoin muut työntekijäryhmät tekevät paljon sellaista työtä, joka ei suoraan näy seurakuntalaisille.

Hallinnon tulevaisuustyöskentely

Vihdin seurakunnan hallinnossa suunnitellaan tulevaisuutta määrätietoisesti ja kokonaisvaltaisesti ajatellen.

Tälläkin hetkellä kaikki seurakunnan keskeiset ja lakisääteiset toiminnat hoidetaan. Vihdin seurakunnan hallintotyöskentely ja päätöksenteko ovat toimineet erittäin suurista haasteista huolimatta hyvin. Jos kyse olisi ollut vain yksittäisen rakennuksen korjauspäätöksestä olisi asia ratkaistu jo vuosia sitten.

Nyt kyse on laaja-alaisesta ja moniulotteisesta ongelmasta, jossa on tehtävä samaan aikaan päätöksiä toiminnan määrän ja laadun, kiinteistöjen, henkilöstön ja talouden näkökulmasta.

Kasvavien menojen lisäksi suunnittelussa on huomioitava seurakunnan tulojen vähentyminen. Tulot vähenevät hyvin todennäköisesti myös tulevaisuudessa.

Henkilöstömenot ovat kasvaneet menoista kaikkein vähiten viimeisten 10 vuoden aikana.

​​​​​​​Hallinnon kiinteistöpäätökset

​​​​​​​Vuosimenojen kasvu on kohdistunut erityisesti rakennusten ylläpidon ja korjausten hoitamiseen. Nykyaikaiset kiinteistöt sisältävät valtavan määrän erilaista tekniikkaa. Kiinteistöautomatiikan ylläpito, kuten ilmastointijärjestelmien huolto, vie vuosi vuodelta enemmän varoja.

Seurakunnan rakennusten ilmastointi on kunnossa, mutta pelkällä ilmastoinnilla ei pystytä korjaamaan niitä vikoja, mitä talojen rakenteissa on. Isona haasteena on myös se tosiasia, että 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut rakennukset ovat nykytietämyksen mukaan osin väärin rakennettu.

Kun Nummelan seurakuntakeskuksesta puuttuu perustusten osalta kapilaarikatko nousee maakosteus huonetiloihin ja rakenteisiin. Tai kun Vihdin seurakuntatalon kattorakenteissa on lahoavia puurakenteita tai seinistä ja katosta puuttuu tuuletusväli on rakennusta käytännössä hyvin vaikea korjata edullisesti.

Seurakunta on teettänyt useita selvityksiä rakennusten kunnosta ja korjaustarpeista rakennusfysiikan ja rakennusalan asiantuntijoilla. Mikään selvitys ei päätynyt siihen, että korjaustarpeessa olevat rakennukset ovat helposti korjattavissa tai että korjaustarpeita ei ole.

Vihdin seurakunnan kiinteistöpäätökset perustuvat terveydenhuollon ja rakennusfysiikan asiantuntijoiden lausuntoihin sekä seurakunnan toiminnan ja talouden kokonaisharkintaan.

Rajalliset rahavarat ja koko Vihdin alueen huomioiminen päätöksenteossa

Vihdin seurakunnalla on käytössä varoja rakennusten korjaamiseen noin neljä miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä korjaustöiden kustannusarviot ovat esim.
​​​​​​​- Nummelan seurakuntakeskus n. 5 miljoonaa euroa.
- Vihdin hautausmaan monitoimirakennus n. 1 miljoona euroa.
- Vihdin seurakuntatalon arvioit ovat olleet 2,5 – 4 miljoonan euron välillä.

​​​​​​​Vihdin kirkon ehostus ja monikäyttöisyyden edistäminen aloitetaan sivusalin remontilla. Kyse on erittäin pieteetillä tehtävästä ja Vihdin kirkon kulttuuriarvoja arvostasta korjaussuunnittelusta. 

Rakennusten korjauspäätöksissä huomioidaan se, että koko Vihdin alueella on jatkossakin seurakunnan toimipisteitä. Tällä hetkellä toiminnassa on Vihtijärvellä kappeli, Moksissa leirikeskus, Vihdin kirkonkylällä Vihdin kirkko ja Pappila ja Nummelassa Nummelan seurakuntakeskus. Hautausmaat sijaitsevat Vihdin kirkonkylällä tai sen läheisyydessä. Kyse on myös siitä, mistä vähennetään.

Tulojen lisäys on perustunut viime aikoina lähinnä kertaluontoisten kiinteistöjen ja huoneistojen myyntiin.

Kirkollisveroprosenttia ei ole tarkoitus korottaa. Vähennysten teko on aina vaikeaa. Jos esim. olisi päätetty toteuttaa Vihdin siunauskappelin ja Vihdin seurakuntatalon korjaus siten, että rakennukset olisivat käyttökunnossa vielä 15 vuoden jälkeenkin, ei seurakunnalla olisi ollut riittävästi varoja Nummelan seurakuntakeskuksen korjaukseen. Tässä tilanteessa Nummelassa ja koko Etelä-Vihdissä ei olisi ollut seurakunnalla kokoavaan toimintaan soveltuvaa toimitilaa jatkossa. Vihdin seurakunnalla ei ole niin paljon varoja, että Nummelan seurakuntakeskus voitaisiin korjata kokonaan. Nummelankin osalta on tehtävä päätöksiä tilojen karsinnasta seurakuntakeskuksen osista.

Päätöksenteon laaja-alaisuus

Rakennusten korjauspäätöksissä joudutaan arvioimaan myös se, millaisella henkilöstömäärällä seurakunnan toiminta hoidetaan tulevaisuudessa. Lisäksi on arvioitava, millaista toimintaa seurakunta harjoittaa tulevaisuudessa. Seurakunnan tulevaisuustyö, Huomiseen -niminen hanke on tuottanut jo paljon tietoa tässä suhteessa. Kyselyjä on tehty suoraan seurakuntalaisilta. Rakennusten tilantarvekin tulee muuttumaan jatkossa. Toimistotilojen tarve vähenee ja toiminnan muutokset aiheuttavat myös muutoksia tilantarpeissa.

On myös arvioitava, millainen on se tulokertymä, jolla kaikkea toimintaa ja rakennuksia ylläpidetään myös jatkossa.

Seurakunnan rakennusten korjaushankkeissa päätettiin laittaa painopiste kirkkoneuvoston 26.11.2020 kokouksessa siten, että seuraavaksi keskitytään Vihdin hautausmaan monitoimirakennuksen suunnitteluun.

Vihdin seurakunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat tekevät työtä ja suunnitelmia seurakunnan hyväksi tilanteessa, jossa olisi varmasti helpompi olla sivusta seuraajana kuin päätöksentekijänä.

Seurakunnan rakennusten tilanne on edelleen haastava, mutta ei toivoton. Vihdin seurakunta toimii ja vaikuttaa Vihdissä myös jatkossa.
 

Tapio Yliluoma
talousjohtaja
Vihdin seurakunta

1.12.2020 18.05