Tietosuoja Vihdin seurakunnassa

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Vihdin seurakunnalla on pitkät perinteet henkilötietojen käsittelyssä. Kaikki toimintamme on läpinäkyvää ja arvojemme mukaista. Tietosuoja-asioissa vastuullisuus ja luottamuksellisuus ovat meille tärkeitä ja sitoudumme suojaamaan jäsentemme ja asiakkaidemme yksityisyyttä.

Tälle sivulle on koottu tietoa Vihdin seurakunnan henkilötietojen käsittelystä. 

Oheisista linkeistä pääset katsomaan tietosuojaselosteita. Niissä on kerrottu, mitä henkilötietoja ja miksi niitä Vihdin seurakunnassa käsitellään. Vihdin seurakunnan jäsenten tiedoista, virkatodistusten ja sukuselvitysten tilauksista sekä toimituksista vastaa Espoon aluekeskusrekisteri. Tästä pääset aluekeskusrekisterin tietosuoja -sivulle.


Diakoniatyö
Hautatoimi
Vihdin seurakunnan kameravalvonta
Yleinen asiakasrekisteri 
Kiinteistöhallinto
Varhaiskasvatus- ja nuorisotyö (mm. kerhotoiminta ja Sankarla)
Viestintä
Talous- ja henkilöstöhallinto

Tietojen kerääminen ja käyttäminen

Seurakuntien toiminta ja jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Yksilöiviä henkilötietoja ovat mm. nimi ja henkilötunnus sekä yhteystiedot.

Keräämme henkilötietoja jäsenrekisterin lisäksi erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä sekä asiakaspalvelutilanteissa ja sopimuksia tehtäessä. Tiedot saadaan päasiallisesti henkilöltä itseltään. Tämän lisäksi saamme jäsentietojärjestelmin päivittämiseen tietoja väestötietojärjestelmästä.

Käytämme henkilötietoja Vihdin seurakunnan eri työmuotojen toiminnoissa sekä jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamisessa. Lisäksi käytämme henkilötietoja palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Oikeusperusteena on useimmiten seurakunnan jäsenyys, palvelussuhde, sopimus tai muu merkityksellinen asiakassuhde. Lisäksi voimme käsitellä tietoja henkilön suostumuksella.

Tietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöä. Henkilötietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta käsittelemiseltä.

Säilytämme henkilötietoja tarvittavan ajan, jota määrittää niiden käyttötarkoitus.  Joidenkin tietojen säilyttäminen on määritelty lainsäädännössä (esim. kirkkolaki, väestötietolaki ja kirjanpitolaki) rekisterinpitäjälle asetettujen velvollisuuksien ja vastuiden toteuttamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järejestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn  lainmukaisuuteen. 
  • Tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja. 

Tietopyyntö

Voit tehdä tietopyynnön itseäsi koskevista henkilötiedoista ottamalla yhteyttä Vihdin seurakunnan tietosuoja-asiantuntijaan. Tietopyyntö tehdään henkilökohtaisesti asioimalla seurakuntatoimisstossa. Tietopyynnön tekijän henkilöllisyys tarkastetaan asioinnin yhteydessä. Tietopyynnön tiedot toimitamme aina kirjallisesti.

Yhteystiedot

Vihdin seurakunnan tietosuoja-asiantuntija:

Henna-Maria Ovaska, henna-maria.ovaska@evl.fi tai p. 044 748 7552

Seurakuntatoimisto on avoinna ma-ke klo 9 - 15, muuna aikana sopimuksen mukaan.

Puhelin (09) 3478 500, sähköposti: vihti.seurakunta@evl.fi

Kansallinen viranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

Puhelin 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi