Uusi kirkkolaki (652/2023) on tullut voimaan 1.7.2023. Uuden kirkkolain mukaan seurakunnassa nähtävillä olevat kutsut, kuulutukset, pöytäkirjat ja päätökset julkaistaan julkisessa tietoverkossa. Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan ja viranhaltijapäätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus (KL 10:23).

Kirkkolain mukaan kirkon viranomaisten päätöksistä oikaisuvaatimuksen ja kirkollisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä seurakunnan viranomaisen päätöksestä myös seurakunnan jäsen, jollei muutoksenhakuoikeutta ole erikseen rajoitettu.

Seurakunnan seurakuntatoimistossa ei siis enää ole virallista ilmoitustaulua, eikä pöytäkirjoja pidetä nähtävillä seurakuntatoimistossa. Vihdin seurakunnan julkisesti nähtävillä olevat kokouskutsut, kuulutukset, päätökset ja pöytäkirjat julkaistaan nettisivuillamme. Asiakirjat ovat nähtävillä sen ajan kuin kirkkolaki määrää.

Pöytäkirjan ja päätöksen nähtävillä pitämisessä otetaan huomioon kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Jos toimielimen tai viranhaltijan päättämä asia on kokonaan salassa pidettävä ei päätöstä julkaista verkossa. Toimielinpäätöksien osalta numerointiin tulee salassa pidettävien asioiden osalta aukko, kunnes vaihtoehtoisen nimen ilmoittaminen tulee teknisesti mahdolliseksi. Ennen kokousta julkaistavassa kuulutuksessa pöytäkirjan nähtävillä olosta mainitaan tällöin esityslistalla salassa pidettävän asian käsittelystä sekä asian salassapidon peruste. Esimerkiksi kirkkolain mukaan yksityiseen henkilöön kohdistuvaa sielunhoitoa ja diakoniatyötä koskeva asiakirja on salassa pidettävä eikä seurakunnan jäsenellä ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkkoneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta (KL 10:4,1 ja KL 12:5,1).

Pöytäkirja ja päätös pidetään yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (KL 10:24,2). Riippuen siitä, onko päätöksestä mahdollista tehdä oikaisuvaatimus (esim. kirkkoneuvoston, viranhaltijan jne. päätös) vai suoraan kirkollisvalitus (kirkkovaltuuston tai oikaisuvaatimuksen käsitelleen toimielimen päätös), päätöksen verkossa pitämisen vähimmäisajat ovat julkaisupäivän lisäksi seuraavat:

Oikaisuvaatimuksessa muutoksenhakuaika on yhteensä 21 päivää. Tiedoksisaantiaika 7. päivä siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi ja muutoksenhaku 14 päivää. Yhteensä siis 7+14 päivää. 

Kirkollisvalituksessa muutoksenhakuaika on 30 päivää. Tiedoksisaantiaika 7. päivä siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi ja muutoksenhaku 30 päivää. Yhteensä siis 7+30 päivää. 

Esityslistat ja kuulutukset toimielimien kokousten pöytäkirjojen nähtävillä olosta julkaistaan ennen ilmoitettua kokouspäivää kirkkovaltuuston osalta viimeistään 7 päivää ja muiden toimielimien osalta viimeistään 5 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Päivä, jona pöytäkirja on julkaistu verkossa ja mahdolliset muutokset pöytäkirjan nähtävillä oloon ilmoitetaan verkossa kunkin toimielimen osalta.